Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
adres e-mail...
hasło...
Zaloguj
zapomniałem hasła
rejestracja
Regulamin

 

Regulamin serwisu Topbiura.pl


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Topbiura.pl (www.topbiura.pl).

 

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych poniżej słów lub zwrotów pisanych z wielkiej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym paragrafie znaczeniu:

 

Topbiura.pl - serwis internetowy będący płatną platformą ogłoszeń z rynku nieruchomości komercyjnych prowadzony przez Smart Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 15A/169, 01-793 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352986, posiadającej numer NIP: 5272618811 oraz numer REGON: 142060785, zwaną dalej Usługodawcą.

 

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu Topbiura.pl polegające na czasowym odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na stornie internetowej serwisu Topbiura.pl w celu zamieszczenia przez Użytkownika treści związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w szczególności ogłoszeń wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych.

 

Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Cennik - dostępne na stronach serwisu Topbiura.pl zestawienie Usług zawierające ich opis, warunki i ceny.

 

Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie serwisu Topbiura.pl.

 

 

§ 2. Rejestracja

 

1. Rejestracja w serwisie Topbiura.pl jest bezpłatna.

 

2. Rejestracji może dokonać jedynie klient biznesowy, to jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta w serwisie Topbiura.pl zabezpieczonego unikalną nazwą (login) i hasłem, zwanego dalej Panelem Użytkownika.

 

4. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz informacji handlowych dotyczących serwisu Topbiura.pl. Podanie nieprawidłowych danych w formularzu rejestracji jest dokonywane na odpowiedzialność Użytkownika.

 

5. Usługodawca ma prawo odmówić możliwości rejestracji bez podania przyczyn.

 

 

§ 3. Zamieszczanie Ogłoszeń

 

1. Zalogowany Użytkownik może zamówić lub dokonać zakupu wybranych rodzajów Usług.

 

2. Użytkownik zamawia wybrane Usługi wypełniając odpowiedni formularz w Panelu Użytkownika. Zamówienie dokonywane jest w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik widoczny podczas składania zamówienia.

 

3. Zamówienie Usług w Panelu Użytkownika stanowi zawarcie umowy na odległość, w której Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronach serwisu Topbiura.pl treści otrzymanych od Użytkownika, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za zamówione Usługi oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu. Umowa wygasa z upływem zamówionego terminu wyświetlania treści Użytkownika na stronach serwisu.

 

4. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione Usługi przez zintegrowany z serwisem Topbiura.pl system płatności internetowych lub przelewem na wskazane konto bankowe. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Usługodawcy.

 

5. Publikacja ogłoszeń możliwa jest bezpośrednio po dokonaniu płatności w systemie płatności internetowych lub w ciągu 24 godzin liczonych od daty zapłaty w przypadku płatności przelewem.

 

6. W ciągu 7 dni liczonych od daty zapłaty, wystawiana jest faktura VAT. W przypadku niezgodności danych na fakturze ze stanem faktycznym, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

7. W przypadku opóźnień lub niedokonania płatności przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usług.

 

8. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Użytkownika, podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym niniejszym ustępie Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności.

 

 

§ 4. Obowiązki, Prawa i Odpowiedzialność Stron

 

1. Ogłoszenia publikowane w portalu Topbiura.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

2. Za treść publikowanych materiałów odpowiada Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek edytorskich tych treści.

 

3. Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą być sprzeczne z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w Polsce. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści z serwisu Topbiura.pl.

 

4. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i nieujawniania hasła dostępu do Panelu Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do Panelu Użytkownika przez osobę nieupoważnioną na skutek ujawnienia hasła lub jego "złamania".

 

5. Użytkownik zobowiązuje się do niedziałania na szkodę Usługodawcy i serwisu Topbiura.pl.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu Topbiura.pl związanych z pracami nad oprogramowaniem, konserwacją urządzeń lub z innych uzasadnionych przyczyn.

 

 

§ 5. Postępowanie Reklamacyjne

 

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Usługodawcę. Reklamacja w formie pisemnej powinna być wysłana listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

 

2. Użytkownik w piśmie dotyczącym reklamacji powinien określić przynajmniej nazwę firmy, numer NIP i login, pod jakim został zarejestrowany w serwisie Topbiura.pl, nazwę reklamowanej Usługi oraz okres, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji.

 

3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

 

§ 6. Postanowienia Końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie Topbiura.pl.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nowe postanowienia Regulaminu wiążą Użytkownika, jeśli nie wypowie Umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach.

 

3. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę dla celów niezbędnych do wykonania Umowy oraz dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

4. Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo żądania ich usunięcia.

 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

WYSZUKAJ
Powierzchnia od do m2
Nieruchomość
Typ transakcji
Województwo
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane

NAPISZ NAM CZEGO SZUKASZ
Szukasz powierzchni do wynajęcia?
Poinformuj nas o tym


RAPORTY
Warszawski rynek biurowy, 1kw. 2015 r.
Great Wall of Money
European Hold Periods
Rynek biurowy w Warszawie, I kw. 2015 r.
Industrial Market Overview
więcej

FIRMY
COMMERSON - Commercial Real Estate
Knight Frank Sp. z o.o.
Nuvalu Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K.
Skanska Property Poland Sp. z o.o.
więcej

NEWSLETTER
Chcę otrzymywać miesięczny biuletyn
Zapisz


DODAJ OFERTĘ DODAJ FIRMĘ
Strona główna | O nas | Regulamin | Inwestorzy | Pośrednicy | Poszukuję | Kontakt